czwartek, 8 maja 2014

Przeciw myślom nieczystości


2. Przeciw myśli zatroskania rodzącej się z powodu nachodzących nas licznych pokus nieczystości, które burzą naszą nadzieję mówiąc do nas: „czego dobrego oczekujecie w zamian za cały ten trud?" - jeśli usły­szysz słuchem mój głos i uczynisz wszystko, co ci mó­wię, będę wrogiem wrogów twoich i prześladowcą dla twych prześladowców. Będzie bowiem przed tobą kro­czył mój anioł i poprowadzi cię na Ammorytów [...], i pokonasz ich (Wj23,22n).
3. Przeciw myśli utrzymującej, że w jedną godzinę złe myśli nieczystości uciekną ode mnie - nie wypędzę ich w ciągu jednego roku, aby ziemia nie stała się pu­sta i aby liczne dzikie zwierzęta ziemi nie pojawiły się na twoją szkodę, lecz stopniowo będę ich osłabiał przed tobą, aż staniesz się silny i zdobędziesz ich zie­mię (Wj23,29n).
5. Przeciw myśli nieczystości mówiącej, że młodość nie zaciąga winy ani nie zasługuje na oskarżenie, jeśli odda się rozpuście, albo jeśli ze względu na uciechę ma nieczyste myśli - i powiedział Pan do Mojżesza: „Kto zgrzeszy wobec mnie, skreślą go z księgi życia" (Wj 32,33).
9. Przeciw myśli duszy nękanej rozważaniami o nie­czystości, które przy pomocy różnych obrazów wywo­łują złą namiętność nieczystości i gromadzą nieczyste myśli, zwracają duszę ku jednej z takich zniewalają­cych pokus i sprawiają, że owa namiętność trwale osłabi duszę - i poznasz, że Pan Bóg twój kroczy przed twoim obliczem, jest bowiem pożerającym og­niem: on ich zniszczy i on odpędzi ich sprzed twego oblicza, i wygubisz ich szybko, jak powiedział ci Pan (Pwt9,3).
12. Do duszy, która popadła w zniechęcenie z po­wodu smutku i nie może znieść nieczystych myśli ka­lających modlitwę: Wstań, bo oto nadchodzi dzień, w którym Pan wyda w ręce twoje Siserę. Czyż Pan nie kroczy przed tobą? (Sdz16,20).
16. Do duszy nie pragnącej uciekać od nieczystego pragnienia i trwającej w pokusie Nachasza Ammonity (jego imię tłumaczy się wąż) - I powiedzieli wszyscy mężowie z Lachisz do Nachasza: „zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyć". I powiedział do nich Nachasz Ammonita: „zawrę z wami takie przy­mierze, że każdemu z was wyłupię prawe oko i bę­dziecie hańbą dla całego Izraela" (1 Sm 11,In).
20. Do duszy, która po ciężkich walkach z myślami nieczystości zdobyła wstrzemięźliwość i czystość - ziemia, którą macie odziedziczyć, jest zmieniona od przewrotności narodów i ludów, które ją napełniły swą nieczystością (Ne 9,11).
21. Do Pana w związku z chmarami obrzydliwych myśli gniotących nas i torturujących, i niszczących nasz umysł - Panie, jakże liczni są ci, którzy mnie nę­kają, wielu stanęło przeciw mnie i mówią do duszy mojej: „nie masz zbawienia w Bogu twoim". Ty zaś, Panie, opiekunem jesteś moim, moją chwałą i Ty gło­wę mą podnosisz (Ps3,2nn).
27. Do Pana w związku z demonem, który nagle na­pada na ciało, ale nie może zwyciężyć rozumu, mimo iż wzbudza nieczyste myśli - obróciłeś pokutę moją w radość, rozwiązałeś wór pokutny i przepasałeś mnie weselem, dlatego śpiewam Ci psalm chwały i nie smu­cę się (Ps 30[29],12n).
31. Do duszy smucącej się, że mieszkają w niej my­śli nieczyste, i nie mającej nadziei na ich zwycięstwo, gdyż przez całe godziny w umyśle jej tkwią obrzydliwe obrazy i bez przerwy ją nękają - jeszcze trochę i będziesz szukał grzesznika, a go nie będzie... (Ps 37[36],10).
38. Do duszy nie rozpoznającej przyczyny pokus i nie pojmującej, że demon nieczystości, kiedy oddala się od nas zwyciężony, pozostawia nam doskonałą wstrzemięźliwość - probierz próbuje srebro, piec -złoto, a Pan - serca (Prz17,3).
39. Przeciw myśli nieczystej łapiącej nas w sidła i zwracającej nas ponownie ku grzechowi, z którego już wielokrotnie nawracaliśmy się do Pana - jak pies wracający do swych wymiocin, tak głupiec powracają­cy do swego szaleństwa (Prz 26,11).
41.Do duszy spotykającej się z pokusami nieczys­tych myśli i nie próbującej odepchnąć ich postem, czuwaniem i modlitwą - jeśli duch ciemiężcy zstąpi na ciebie, nie opuszczaj swego miejsca, gdyż uzdrowienie usuwa wiele grzechów (Koh 10,4).
43. Do duszy myślącej, że jest przeciwne jej naturze zachować jasny sąd i nie grzeszyć nieczystością w swych myślach - Hiob powiedział: „Czyżby synowie moi zgrzeszyli i obrazili Boga w swym sercu?" (Hi 1,5).
44. Do duszy strasznie i niewymownie doświadcza­nej przez demona nieczystości i zdumiewającej się podczas tej pokusy oraz dziwiącej się temu, że demon ów nie wstydzi się i nie boi - Próbę ma człowiek na ziemi, a życie jego jest jak dni najemnika (Hi 7,1).
46. Przeciw demonowi nieczystości zmuszającemu Izraela, by zamiast zboża zbierać plewy i trzcinę -Obym nie obrażał Boga, obym nie popełnił grzechu, gdyż Pan oddaje człowiekowi według jego czynów (Hi 34,1 in).
50. Do Pana w związku z demonami nieczystości szukającymi pretekstu w Pismach i tym, co w nich jest napisane - Panie, doświadczasz sprawiedliwego i pa­trzysz na nerki i serce, obym zobaczył Twoją karę [wymierzoną] na nich, jako że Tobie powierzyłem mo­ją sprawę (Jr 20,12).
55. Przeciw demonowi nieczystości, który, kiedy cichną myśli, zaczyna szukać i dotykać członków cia­ła. Wiedzą bowiem, co mówię, ci, których kusi ten demon. Jest rzeczą pomocną dla tych, którzy z nim walczą, żeby w czasie walki często nocą i za dnia po celi przechadzali się i modlili, i nieco snu kosztowali na siedząco. I niech wdzieją włosiennice, i niech uni­kają obfitości chleba i wody. Rozumieją bowiem ci, którzy tę walkę toczą, że, jeśli w mocy Pana demona tego zwyciężą, zdobędą niezniszczalną wstrzemięźli­wość - Panowanie twoje będzie ci odebrane i wygonią cię spośród ludzi, i ze zwierzętami dzikimi będzie two­je mieszkanie... (Dn 4,21-25).
62. Do duszy nie rozpoznającej, że wszystkie pokusy ze strony demonów spotykają ją z powodu jej własnych pragnień - skąd w was bitwy i walki? czyż nie z roz­koszy, które walczą w waszych członkach? (Jk4,1).
64. Przeciw myśli duszy upadającej z udręczenia i smutku, i przekonanej, że tylko ona sama tak ciężko jest doświadczana - Bądźcie trzeźwi, czuwajcie i pa­miętajcie, że nasz przeciwnik... (1 P 5,8n).
65. Przeciw myśli grożącej mi i mówiącej: „cierpieć będziesz od demonów niewypowiedziane zło", którego nie chciałem jasno w tym piśmie określić, aby nie ochłodzić gorliwości walczących i nie przerazić tych, co porzucili świat, ani nie zgorszyć prostaczków w świecie żyjących. Naprawdę bowiem widziałem, jak demony czyniły liczne niewypowiedziane rzeczy, które niewielu ludzi jest w stanie wyrazić. Wielce też byłem zdumiony cierpliwością aniołów, którzy tamtych nie spalili, ani nie zniszczyli płomieniem nieugaszonego ognia - por. 2 P 2,9. Niech będzie pochwalony Pan nasz Jezus Chrystus, gdyż dał nam zwycięstwo nad demonem nieczystości.

Ewagriusz z Pontu: „O sporze z myślami” (Antirrheticus), przekład Ojciec Leon Nieściór OMI i Beata Spieralska, za: Tłum. za: W. FRANKENBERG, Evagrius Ponticus, 472-545.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.